Newsletters

  FIPPA President Christmas/New Year Message with Victor Moscatel

English version

Thankfully, FIPPA President Victor Moscatel has stayed safe during the Coronavirus pandemic. "Until now here we are quite well, Covid hasn't affected us and we are taking enough safety precautions."

Victor is unsure as to how he will spend the festive season. "Christmas is a mystery now. Depending on the safety authorities, we will celebrate in isolation or in small groups. For sure it will not be the big celebration that we used to do but the important thing is to defeat Covid and stay safe.  If necessary, we will have a "summer" Christmas!"

Victor is confident that our sport can still thrive and that international Pitch and Putt competition will be possible, including a World Cup in South America for the first time. "Pitch and Putt is a safe sport by definition. It is played in natural spaces without physical contact. It is extremely easy to maintain safe distances between people and also favours sustainable daily or frequent physical activity. That is why next year 2021, it has to continue growing and incorporating new practitioners. Only the possibility of confinements could temporarily prevent sports practice."

"I hope and wish that the control of Covid-19 also allows the celebration of competitions and we return to normal sports."

"At FIPPA we are trying to plan the 2021 International calendar, but of course it will depend on the state of the pandemic and the possibilities of travelling safely. We have to be optimistic and think that the pandemic will be increasingly controlled and in that context we could celebrate the World Cup in Chile. The Chilean Federation is working to host the competition and for sure will be a succes if we can celebrate it."

Victor gives a stark assessment of the coronavirus situation in his own country. "In Spain, the control of the pandemic is different in each autonomy. In Catalonia they are trying to do things in the correct way and find a balance between health control and daily life. It is a balance that is always fragile and that is broken when small groups of people forget the serious health situation and congregate in large groups and without health prevention measures. Despite this, and as we have more knowledge of the virus, we are moving towards the desired normality and surely with the arrival of vaccines and hopefully that also of drugs the virus becomes an anecdote."

"Unfortunately, the authorities have considered it necessary to close sports facilities for a while and have also asked the population to restrict mobility, which has prevented us from practicing Pitch and Putt regularly, but even so we have played everything we could but without competitions, which are not yet allowed."

Versio Catala
 
Afortunadament, el president de la FIPPA, Victor Moscatel, s’ha mantingut a salvo durant la pandèmia de coronavirus. "Fins ara estem força bé, Covid no ens ha afectat i estem prenent prou precaucions de seguretat".
 
Víctor no està segur de com passarà la temporada festiva. "Ara el Nadal és un misteri. Depenent de les autoritats de seguretat ho celebrarem aïlladament o en grups reduïts. De ben segur que no serà la gran celebració que fèiem abans, però l'important és derrotar el covid i mantenir-nos segurs. Si cal , tindrem un Nadal "d'estiu"! "
 
Víctor confia que el nostre esport encara pugui prosperar i que serà possible la competició internacional de Pitch and Putt, inclosa la Copa del Món a Sud-amèrica per primera vegada. "Pitch and Putt és un esport segur per definició. Es juga en espais naturals sense contacte físic. És extremadament fàcil mantenir distàncies segures entre les persones i també afavoreix una activitat física diària o freqüent sostenible. És per això que l'any vinent 2021 continuar creixent i incorporar nous professionals. Només la possibilitat de reclusions podria impedir temporalment la pràctica esportiva ".
 
"Espero i desitjo que el control de Covid-19 també permeti celebrar competicions i que tornem a l'esport normal".
 
"A FIPPA intentem planificar el calendari internacional del 2021, però, per descomptat, dependrà de l'estat de la pandèmia i de les possibilitats de viatjar amb seguretat. Hem de ser optimistes i pensar que la pandèmia estarà cada vegada més controlada i en aquest context podríem celebrar la Copa del Món a Xile. La Federació xilena treballa per organitzar la competició i segur que serà un èxit si la podem celebrar ".
 
Victor fa una avaluació completa de la situació del coronavirus al seu propi país. "A Espanya, el control de la pandèmia és diferent en cada autonomia. A Catalunya intenten fer les coses de la manera correcta i trobar un equilibri entre el control de la salut i la vida quotidiana. És un equilibri sempre fràgil i que es trenca quan petits grups de persones obliden la greu situació de salut i es congreguen en grups nombrosos i sense mesures de prevenció de la salut malgrat això, i a mesura que tenim més coneixement del virus, anem cap al normalitat desitjada i segurament amb l'arribada de les vacunes i esperem que també dels medicaments el virus es converteixi en una anècdota."
 
"Malauradament, les autoritats han considerat necessari tancar instal·lacions esportives durant un temps i també han demanat a la població que restringeixi la mobilitat, cosa que ens ha impedit practicar Pitch i Putt regularment, però tot i així hem jugat a tot el que hem pogut, però sense competicions" que encara no estan permesos. "

Version Espanol

Afortunadamente, el presidente de FIPPA, Victor Moscatel, se ha mantenido a salvo durante la pandemia de coronavirus. "Hasta ahora aquí estamos bastante bien, Covid no nos ha afectado y estamos tomando suficientes precauciones de seguridad".

Víctor no está seguro de cómo pasará la temporada festiva. "La Navidad es un misterio ahora. Dependiendo de las autoridades de seguridad la celebraremos en forma aislada o en pequeños grupos. Seguro que no será la gran celebración que solíamos hacer pero lo importante es vencer al covid y estar a salvo. Si es necesario , tendremos una Navidad de "verano"! "
 
Víctor confía en que nuestro deporte aún puede prosperar y que la competencia internacional de Pitch and Putt será posible, incluida una Copa del Mundo en América del Sur por primera vez. "El Pitch and Putt es un deporte seguro por definición. Se juega en espacios naturales sin contacto físico. Es sumamente fácil mantener distancias seguras entre las personas y además favorece la actividad física diaria sostenible o frecuente. Por eso el próximo año 2021, ha para seguir creciendo e incorporando nuevos practicantes. Solo la posibilidad de confinamientos podría impedir temporalmente la práctica deportiva ”.
 
"Espero y deseo que el control de Covid-19 también permita la celebración de competiciones y volvamos a la normalidad deportiva".
 
“En FIPPA estamos intentando planificar el calendario internacional 2021, pero por supuesto dependerá del estado de la pandemia y de las posibilidades de viajar con seguridad. Tenemos que ser optimistas y pensar que la pandemia estará cada vez más controlada y en ese contexto podríamos celebrar la Copa del Mundo en Chile. La Federación Chilena está trabajando para albergar la competencia y seguro que será un éxito si podemos celebrarla ".
 
Víctor ofrece una dura evaluación de la situación del coronavirus en su propio país. "En España, el control de la pandemia es diferente en cada autonomía. En Cataluña están intentando hacer las cosas de forma correcta y encontrar un equilibrio entre el control de la salud y la vida diaria. Es un equilibrio siempre frágil y que se rompe cuando pequeños grupos de personas olvidan la grave situación de salud y se congregan en grandes grupos y sin medidas de prevención sanitaria a pesar de ello, y a medida que tenemos más conocimiento del virus, vamos avanzando hacia el Se deseaba la normalidad y seguramente con la llegada de las vacunas y ojalá que también de las drogas el virus se convierta en una anécdota."
 
"Lamentablemente, las autoridades han considerado necesario cerrar las instalaciones deportivas durante un tiempo y también han pedido a la población que restrinja la movilidad, lo que nos ha impedido practicar Pitch and Putt de forma regular, pero aún así hemos jugado todo lo que pudimos pero sin competiciones, que aún no están permitidos ".