Newsletters

  Festive wishes from Toni Lloret (English, Catalan and Spanish)

We were very pleased to catch up with FIPPA General Secretary Toni Lloret to hear how he will celebrate this Yuletide and what the prospects are for international Pitch and Putt in the New Year 2021. 

  • Do you wish to repeat the official EPPA/FIPPA message to member associations regarding championships and competitions?  

Yes, the FIPPA Board has decided: Any European and World Championships will be suspended until unrestricted mobility of people between countries is allowed. We will have to wait until the pandemic has a low impact to return to the normality of international competition

  • What is the current pandemic situation in Catalonia? 

We are now in a situation where the virus reproduction rate (R0) goes up or down depending on the week. If there are more restrictions, go down. If more social activity is allowed, go up. Pitch and putt is a safe activity, following at all times the COVID19 protocol, outdoors, without contact between people, where the distance of 2 m is maintained, where no common objects are touched… Now the P&P courses are open but we can’t play competitions. From Monday to Thursday we can go to all the courses but from Friday to Sunday only in our region. A month ago, all sports facilities were closed by order of the Catalan government. At each time more or less activity will be allowed depending on the Virus Reproduction Index(R0).

  • What is your Christmas message to the Pitch and Putt community? 

The message would be that security measures are never relaxed. Pitch and Putt is governed by rules that we all follow and that is part of the success of our sport. Now in the pandemic we must follow the rules set by the health authorities.

This is like a Pitch and Putt competition of many holes. One should always be focused on following all the routines. If one's guard goes down we can lose everything. Risk situations must be avoided. It’s a long competition but you win Hole to Hole.

We all need to be very careful!! Merry Christmas and Happy 2021!

  • How will you celebrate New Year? Will it be different this time because of Covid-19? 

In Catalonia, Christmas and the different festivities of these days are usually celebrated with lunches with the "whole family" and we spend many hours together in a house. And for us, the "whole family" is very broad: parents, children, grandparents, aunts, brothers-in-law, nephews, grandchildren,… there can be lunches where there are normally 30, 40 or 50 people. This year, however, it will not be possible. Lunches will be restricted to members of the family unit who live in a bubble and maybe depending on the territory, someone else. At most we will go to see the grandparents outdoors, in masks and without spending a long time together. It will be hard and different but for the safety of all we will have to strictly follow all the recommendations of the health authorities.

Versio Català

Voleu repetir el missatge oficial EPPA / FIPPA a les associacions membres sobre campionats i competicions?

Sí, la Junta de la FIPPA ha decidit: Qualsevol campionat europeu i mundial es suspendrà fins que es permeti la mobilitat sense restriccions de persones entre països. Haurem d’esperar a que la pandemia tingui baixa afectació per a tornar a la normalitat de les competicions internacionals

Quina és la situació actual de pandèmia a Catalunya?

Ara estem en una situació en la que l’índex de reproducció del virus puja o baixa segons la setmana. Si hi ha més restriccions, baixa. Si es permet més activitat social, puja. El pitch and putt és una activitat segura, seguint en tot moment el protocol COVID19, a l’aire lliure, sense contacte entre persones, on es manté la distància de 2 m, on no es toquen objectes comuns…Ara els camps són oberts però no podem jugar competicions. De dilluns a dijous podem anar a tots els camps però de divendres a diumenge només als de la nostra comarca. Ara fa un mes totes les instal·lacions esportives estaven tancades per ordre del govern català.En cada moment es permetrà més o menys activitat depenent del Índex de reproducció del virus.

Quin és el vostre missatge de Nadal a la comunitat Pitch and Putt?

El missatge seria que en cap moment es relaxin les mesures de seguretat. El Pitch and Putt es regeix per unes normes que tots seguim i això és part de l’èxit del nostre esport. Ara en la pandèmia hem de seguir les normes que estableixen les autoritats sanitàries. Això és com una competició de pitch and putt a molts forats. Cal sempre estar concentrat seguint totes les rutines.  Si es baixa la guàrdia ho podem perdre tot. Cal evitar situacions de risc. És una competició llarga però es guanya Forat a Forat.Cal que tots ens cuidem molt!! Bon Nadal I Feliç 2021!                   

Com celebrareu l'Any Nou? Serà diferent aquesta vegada a causa del Covid-19?

A Catalunya generalment es celebra el Nadal i les diferents festivitats d’aquests dies amb dinars amb tota la família i passem moltes hores tots junts en una casa. I per nosaltres la família és en un sentit molt ampli: pares, fills, avis, tiets, cunyats, nebots, nets, … Cal pensar que hi ha dinars en que ens podem arribar a trobar 30, 40 o 50 persones. Aquest any però no podrà ser així. Només ens podrem trobar els membres de la unitat familiar que vivim en una bombolla i potser segons el territori, algú més. Com a molt anirem a veure els avis a l’aire lliure, amb mascareta i sense estar molta estona junts. Serà dur i diferent però per la seguretat de tots haurem de seguir de forma estricta totes les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Version Español

Desea repetir el mensaje oficial EPPA / FIPPA a las asociaciones miembros sobre campeonatos y competiciones?

Sí, la Junta de la FIPPA decidió: Cualquier campeonato europeo y mundial se suspenderá hasta que se permita la movilidad sin restricciones de personas entre países. Tendremos que esperar a que la pandemia tenga baja afectación para volver a la normalidad de las competiciones internacionales

¿Cuál es la situación actual de pandemia en Cataluña?

Ahora estamos en una situación en la que el índice de reproducción del virus sube o baja según la semana. Si hay más restricciones, baja. Si se permite más actividad social, sube. El pitch and putt es una actividad segura, siguiendo en todo momento el protocolo COVID19, al aire libre, sin contacto entre personas, donde se mantiene la distancia de 2 m, donde no se tocan objetos comunes ... Ahora los campos están abiertos pero no podemos jugar competiciones. De lunes a jueves podemos ir a todos los campos pero de viernes a domingo sólo a los de nuestra comarca. Hace un mes todas las instalaciones deportivas estaban cerradas por orden del gobierno catalán. En cada momento se permitirá más o menos actividad dependiendo del Índice de reproducción del virus.

¿Cuál es su mensaje de Navidad a la comunidad Pitch and Putt?

El mensaje sería que en ningún momento se relajen las medidas de seguridad. El Pitch and Putt se rige por unas normas que todos seguimos y esto es parte del éxito de nuestro deporte. Ahora en la pandemia debemos seguir las normas establecidas por las autoridades sanitarias. La situación actual  es como una competición de pitch and putt a muchos hoyos. Siempre hay que estar concentrado siguiendo todas las rutinas. Si se baja la guardia lo podemos perder todo. Hay que evitar situaciones de riesgo. Es una competición larga pero se gana hoyo a hoyo.

Es necesario que todos nos cuidamos mucho !! Feliz Navidad Y Feliz 2021!

Como celebraréis el Año Nuevo? Será diferente esta vez debido al Covidien-19?

En Cataluña generalmente se celebra la Navidad y las diferentes festividades de estos días con comidas con toda la familia y pasamos muchas horas juntos en una casa. Y para nosotros la familia es en un sentido muy amplio: padres, hijos, abuelos, tíos, cuñados, sobrinos, nietos, ... Hay que pensar que hay comidas en que nos podemos llegar a encontrar 30, 40 o 50 personas. Este año pero no podrá ser así. Sólo nos podremos encontrar los miembros de la unidad familiar que vivimos en una burbuja y quizás según el territorio, alguien más. Como mucho iremos a ver a los abuelos al aire libre, con mascarilla y sin estar mucho tiempo juntos. Será duro y diferente pero para la seguridad de todos tendremos que seguir de forma estricta todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias.