Newsletters

  Gregori López Serrano - A super Senior! (English, Catalan and Spanish)

Sprightly 78-year-old Gregori Lopez hit top form at HCP1 to be the continent's leading three score and ten and over player. Here's how he viewed his European Super Seniors victory.

How does it feel to be European Super Seniors Strokeplay champion?

Frankly, as I didn't think I would win. I'm very happy to be the top super senior. Above all, I'm delighted with the reception I've had from my colleagues and friends.

Do you know the HCP1 course well?

I must say yes. It's my course, I'm a member and it's the course I have played the most.

Did it help that you played the course in the Catalan qualifying round the previous week?

Well... yes, even if for a few days some flags were practically "off the green" because of the issue of making sure the course was in prime condition for the final!

What was your preparation regime for the championship?       

Honestly, I didn't do any kind of preparation for the tournament. When I did play, I almost always played the longer Catalan distances because my playing partners wanted it that way.

How long have you been playing Pitch and Putt?

About 19 years. At the beginning (during the first six years) I played once a week, then I played tournaments and played more often. 

Have you played in previous international Pitch and Putt tournaments?

No, I haven't had the opportunity, but I would like to play a lot more.

Tell us about that phenomenal 49 in the second round?

If I'm being honest, I was hoping for a better result than the day before. I played very well at the start, but the ball didn't want to enter the hole! Between lip outs and balls that were millimetres away, I think it was nine times that I didn't make any birdies or pars. But in the second round the ball already went in five times and I didn't make any bogeys. Frankly the 18 teeshots went very well and I didn't have any mistakes.Yes, it was a great joy, but I didn't expect anything from the good classification because I didn't know anything about the results of the other players.

What contributed to the big improvement in your score in the second round compared to the first?

Do it better than the day before and nothing else.

Were you aware of how your main rivals were progressing during the final round?

Well, no, I didn't know anything until at 10 o'clock on Saturday night a colleague called and informed me that there was a €200 prize for the best Super Senior. Well, I said. I'm going to try to beath them all and win that!

Was there any particular crisis in your final round?

Yes, when I missed short putts at the 3rd and 4th (his first and second of the day), I was a little demoralized. On the 18th I was level par, but I made birdies on the 1st and 2nd.

What are your remaining ambitions in Pitch and Putt?

Continue playing while my body allows me because I like playing a lot and enjoy this sport. I play in different tournaments because I'm excited to play and compete.

Catalan Version

Com et sents en ser campió d'Europa de Strokeplay Super Sènior?

Francament com que no pensava guanyar, quedant el primer de super sènior estic molt content i sobretot la rebuda que he tingut dels meus companys i amics.

Coneixes bé el recorregut de HCP1?

Haig de dir que si. Es el meu camp, estic abonat i es el que hi jugo més vegadas

T'ha ajudat que hagis jugat el camp a la fase de classificació catalana la setmana anterior?

Bé .... si, durant uns dies algunes banderes no estaven a dintre del green per el tema de cuidarlo per la final.

Quin va ser el vostre pla de preparació pel campionat?

Sincerament no vaig fer cap mena de preparació  pel torneig. Quan hi anava a jugar pràcticament jugava a mides llargues perquè els meus companys així ho volien.

Quant de temps fa que jugues al Pitch and Putt?

Uns 19 anys. Al principi durant els primers 6 anys jugava un cop a la setmana, desprès ja jugava tornejos i jugava més sovint. Ara tinc 78 anys.

Has jugat altres  tornejos internacionals de Pitch and Putt ?

No, no he tingut ocasió, però m’agradaria molt jugar-hi.

Parla'ns d'aquell fenomenal 49 a la segona volta?

Si haig de ser sincer m’esperava fer més bon resultat del dia anterior, de sortida vaig jugar molt bè, però la bola no volia entrar al forat. Entre “corbates” i boles que van quedar a dos dits del forat, crec que va ser 9 vegades que no vaig fer cap  berdi ni cap par. Però a la segona volta la bola ja va entrar 5 cops i no vaig fer cap bogey, francament totes 18 sortides vaig sortir molt bé i no vaig tenir cap error.

Si la meva alegria va ser molt gran,  però no esperava res de la bona classificació perquè no sabia res dels resultats dels altres companys.

Què va contribuir a la gran millora de la teva puntuació a la segona volta respecte a la primera?

Fer-ho millor que el dia anterior i res més.

Sabies com anaven els teus principals rivals durant la fase final?

Doncs no, no sabia res fins que a les 10 de la nit un company en va telefonar i en var informar que era el primer de Super Sènior i que hi havia  200 euros de premi. Renoi !!!  vaig pensar. Intentaré guanyarlos.

Va haver-hi alguna crisi concreta a la teva volta final?

Si, quan vaig sortir del forat 3 i la bola va quedar a 40 cms faig par. Al 4 a 1,20 cms i també par, em vaig desmoralitzar una mica. Al forat 18 anava al par del camp, però  al 1 i 2 vaig fer berdi.

Quines són les teves ambicions des d’ara al Pitch and Putt?

Continuar jugant menjtre el meu cos m’aguanti perquè m’agrada molt i disfruto amb aquest esport. Estic jugant a diferents tornejos perquè m’entusiasma jugar i competir.

Spanish version

¿Cómo te sientes al ser campeón de Europa de Strokeplay Super Senior?

Francamente como no pensaba ganar, quedando el primero de super senior estoy muy contento y sobre todo el recibimiento que he tenido de mis compañeros y amigos.

¿Conoces bien el recorrido de HCP1?

Debo decir que sí. Es mi campo, estoy abonado y es el que más juegos juegos.

¿Te ha ayudado a que hayas jugado el campo en la fase de clasificación catalana la semana anterior?

Bien.... si, durante unos días algunas banderas no estaban dentro del green por el tema de cuidarlo por la final.

¿Cuál fue su plan de preparación para el campeonato?

Sinceramente no hice ningún tipo de preparación para el torneo. Cuando iba a jugar prácticamente jugaba largas  porque mis compañeros así lo querían.

¿Cuánto tiempo llevas jugando en el Pitch and Putt?

Unos 19 años. Al principio durante los primeros 6 años jugaba una vez por semana, después ya jugaba torneos y jugaba más a menudo. Ahora tengo 78 años.

¿Has jugado otros torneos internacionales de Pitch and Putt?

No, no he tenido ocasión, pero me gustaría mucho jugar.

 ¿Háblanos de aquel fenomenal 49 en la segunda vuelta?

Si he de ser sincero me esperaba hacer mejor resultado que el día anterior, de salida jugué muy bien, pero la bola no quería entrar en el hoyo. Entre corbatas y bolas que quedaron a dos dedos, creo que fue 9 veces que no hice ningún berdie ni ningún par. Pero en la segunda vuelta la bola ya entró 5 veces y no hice ningún bogey, francamente las 18 salidas salí muy bien y no tuve ningún error.

Si, mi alegría fue muy grande, pero nada esperaba de la buena clasificación porque no sabía nada de los resultados de los demás compañeros.

¿Qué contribuyó a la gran mejora de tu puntuación en la segunda vuelta respecto a la primera?

Hacerlo mejor que el día anterior y nada más.

¿Sabías cómo iban tus principales rivales durante la fase final?

Pues no, no sabía nada hasta que a las 10 de la noche un compañero telefoneó y informó de que era el primero de Super Senior y que había 200 euros de premio. Carambas !!! pensé. Intentaré ganarles. 

¿Hubo alguna crisis concreta en tu vuelta final?

Si, cuando salí del hoyo 3 y la bola quedó a 40 cms, hago par. En el 4 a 1,20 cms y también par, me desmoralicé un poco. En el 18 iba al par del campo, pero en el 1 y 2 hice berdie.

¿Cuáles son tus ambiciones desde ahora en el Pitch and Putt?

Continuar jugando mientras mi cuerpo me aguante porque me gusta mucho y disfruto con este deporte. Estoy jugando en distintos torneos porque me entusiasma jugar y competir.