Newsletters

  Eric Puig - King of the Quadrangular! (Catalan, English and Spanish)

Catalan Version

P. Has jugat regularment a l’ Internacional Quadrangular. T'atrau aquesta competició?

R. La veritat es que si. No perquè sigui aquesta competició sinó el que més m’atrau es poder jugar amb la selecció qualsevol tipus de competició ja sigui amistós, europeu, mundial o en aquest cas el quadrangular. Però la veritat que és un format divertit, jugues tant strokeplay com matxplay i és una competició divertida de jugar.

P. Catalunya ha tingut noves cares a l'equip aquest any. Com van actuar?

R. Doncs molt bé. Teníem al Dario i el Rafa que debutaven aquest any i des del principi super integrats amb l’equip, als entrenaments ja es veia que tenen un nivell espectacular i a l’hora de fer el campionat també els dos van fer ple de punts, no van perdre cap punt ni a les semis ni a la final, i al strokeplay també van rendir superbé els dos.

P. També es va fer èmfasi en la joventut de l'equip català?

R. Bé, no ho sabia però suposo que si perquè al tenir el Dario a l’equip amb 12 anys potser la gent quan veu un nen pensen que no  estarà al nivell, però la veritat és que té un nivell espectacular, podria competir contra qualsevol. Per la resta d’integrants de l’equip si que som una selecció bastant joves i no teníem cap en edat sènior i això està bé perquè al final a part de la gent bona que hi ha a Catalunya, es veu que està pujant gent jove que podran donar guerra ja ara en el present i en un futur també.

P. T'agrada el camp de Lleida?

R. Doncs si, es un camp que sempre està superben cuidat, no nomès el camp sino les persones que hi treballen sempre estan molt pendents que al jugador no li falti res. A més quan van organitzar el campionat tot molt bé, tot perfecte.

P. L'equip català va jugar i entrenar junts amb antelació a la Internacional Quadrangular?

R. Durant les setmanes prèvies no, però si que feia dies que estaven tots junts parlant i ens ajudaven i ens donavem consells. El dia abans de la competició vam quedar tots al camp de Lleida i vam estar entrenant tot el dia diferents modalitats tots junts, jugant amb diferents de l’equip per anant-nos coneixent  i crec que va bé, no fa falta estar molt de temps entrenant junts per aquest tipus de competició, perquè normalment sóm gent que ens coneixem bastant, si el dia abans entrenem i juguem junts ja ens va anar bé.

P. Vau estar satisfets amb la ronda Strokeplay?

R. Si molt. El nostre objectiu no era de resultat, el que intentavem era quedar en primera posició i a mesura que anavem jugant veiem que tots els integrants de l’equip estaven treient molt bones targetes i al final un resultat de 33 sota acumulat d’equip es brutal, vam quedar en primera posición i superbé. Tot el que haviem planejat va sortir més que bé.

P. La victòria contra Galícia era relativament còmoda?

R. Si, sobretot perque portaven jugadors que feia poc temps que jugaven o que no havien fet masses competicions d’aquest estil. Llavors els hi venia tot de nou i nosaltres erem una mica més experimentats, però vam jugar molt bé, no ens vam confiar perquè al final si et confies a aquests nivells qualsevol equip et pot guanyar. Vam sortir a jugar el nostre nivell i al final va ser un resultat un mica abultat però sobretot per això per una mica d’inexperiència d’ells que amb el temps aniran millorant i ens donaran guerra segur.

P. Tu i el Jordi teníeu una dura partida de foursomes contra Damien Ducept i Thierry Gendreau. L'equip francès va jugar molt bé?

R. Doncs si, no sé si són els millors de l’equip o no, però al jugar amb ells, si vam sortir a tope desde el principi. El Jordi i jo van sortir amb un nivell bastant bo, i ells al final ens van fer 8 birdies en 14 o 15 forats…. llavors van jugar superbé.  Els altres jugadors no els conec molt tampoc, nomès amb el que vaig jugar l’individual i algu que he coincidit alguna vegada, però anaves veien com jugaven i tenen una técnica molt bona, puttejen superbé. Si s’ha de destacar alguna cosa sobretot és el putt que el tenen molt bo i ens van guanyar l’any passat quan vam jugar a Galicia i aquest any sabien que seria un nivell molt dur i així va ser. Van jugar molt bé els francesos.

P. Vas estar preocupat en algun moment en  la final contra França?

R. Doncs la veritat es que preocupat no seria la paraula, sino que si que quan estàs a la final, jo vinc de jugar la final l’any passat que haviem perdut contra ells, surts amb més tensió, amb ganes d’intentar donar el teu màxim perque saps que no et perdonaran res. Abans de sortir a jugar els foursomes si que hi havia una mica més de tensió i més concentració, llavors vam guanyar 3-1. Si que en els individuals intentes, jo en aquest vaig sortir el primer i vaig sortir concentrat igual, però per intentar fer el punt ràpid i liquidar-ho quan abans millor. Però la paraula no seria preocupat sino concentrat i tensionat de no deixar que s’escapi res.

P. Esteu orgullosos com equip de d'equip de recuperar el Trofeu Quadrangular Internacional?

R. Si.  I tant, sempre que vas a jugar un torneig amb la selecció l’objectiu es guanyar-lo. A més amb els jugadors que tenim a Catalunya, aquesta vegada vam ser nosaltres 8, però qualsevol jugador que hagués anat, segur que haguessin competit molt bé. Al final poder guanyar era l’objectiu amb el que veníem aquí des del principi. Teníem l’espineta clavada de l’any  passat de perdre, per tant super orgullosos de tots els jugadors de l’equip amb un nivell brutal i a veure si podem seguir-los guanyant els següents anys.

English

Q. You have played regularly in the Quadrangular International. What is it about the event that attracts you?

A. The truth is that it attracts me. What attracts me the most is to be able to play with the selection of any type of competition, either friendly, European, world-wide or in this case the quadrangular one. But the truth is that it's also a fun format, you play both strokeplay and matxplay and it's a fun game to play.

Q. Catalonia had some new faces on the team this year. How did they perform?

R. Well, very well. We had Dario and Rafa debuting this year and from the beginning they were super-integrated with the team. At the training sessions, it was already seen that they have a spectacular level and at the time of the championship, both win all the points, they did not go losing any point neither in the semis nor in the final, and in strokeplay also surrendered both.

Q. There was also an emphasis on youth in the Catalan team?

R. Well, having Dario in the team at age 12 maybe people when they see a child think they will not be have the same level, but the truth is that he  has a spectacular level, he could compete against anyone. For the rest of the team members, if we are a fairly young selection and we did not have any one player from seniors, and that's fine because in the end, apart from the good players in Catalonia, it is seen that young people are up That they will be able to fight  in the present and in the future as wel.

Q. Do you like the Lleida course

R. Well, it is a course that is in goof conditions, not only the course but the people who work there always are very aware that the player does not lack anything. Also when they organized the championship all very well, everything is perfect.

Q. Did the Catalan team play and practice much together in advance of the Quadrangular International

R. During the previous weeks, we did not practice, but it was a matter of days that we were all talking together and helping us and giving us advice. The day before the competition we all stayed in the course of Lleida and we were training all day different modalities together, playing different from the team to know us and I think it's going well, there is no need to be long training together for this type of competition, because normally we are people who know us a lot, if the day before we train and play together, it was good for us.

Q. You must have been very pleased with the position after the Strokeplay round?

R. Yes a lot. Our goal was not a result, we tried to stay in the first position and as we were playing we see that all the team members were getting very good cards and in the end a result of 33 under accumulated for the team was fantastic. We were in first position and superbly. Everything we had planned came out more than good.

Q. The victory against Galicia was relatively comfortable?

R. Yes, especially because they had players who had not played international  competitions before. Then they came around again and we were a bit more experienced, but we played well, we did not trust ourselves, because in the end you're confident at these levels any team can win. We went out to play our level and in the end it was a little outcome but above all for a bit of inexperience of them that will eventually be improved and give us fight in the future.

Q. You and Jordi had a tough foursomes match against Damien Ducept and Thierry Gendreau. The French team must have played very well?

R. Well yes, I do not know if they are the best of the team or not, but when playing with them, we try to do the best from the beginning. Jordi and I came out with a pretty good level, and in the end they made 8 birdies in 14 or 15 holes ... then they played superbly. The other players I do not know too much either, just with what I played the individual and someone I've ever met, but you saw how they played and they had a very good technique, they put beautifully. If you have to emphasize something above French players it is the putt,  that is very good. They won last year when we played in Galicia and this year they knew it would be a very high level and that was how it was. The French  players played very well.

Q. Were you worried at any stage of the final against France?

R. Well, the truth is that worried would not be the word. When you're in the final you come with more tension, eager to try to give your Maximum because you know they will not forgive you anything. Before going out to play the foursomes if there was a little more voltage and more concentration, then we won 3-1. If in the individual I went concentrated the same, just to try to make the point fast . But the word would not be worried but concentrated and tense not to let anything escape.

Q. How proud are you and your teammates to regain the Quadrangular International Trophy?

R. Yes, of course, and as long as you are going to play a tournament with the selection the goal is to win it. In addition to the players we have in Catalonia, this time we were 8, but any player who had gone, surely would have compete very well. In the end, being able to win was the goal with which we came here from the beginning. We had the spin stick stuck last year to lose, so super proud of all the team's players with a high level and to see if we can continue to win them over the next few years.

Spanish Version

P. Has jugado regularmente en la Internacional Cuadrangular. Te atrae esta competición

R. La verdad es que sí. No porque sea esta competición sino lo que más me atrae es poder jugar con la selección cualquier tipo de competición, ya sea amistoso, europeo, mundial o en este caso el cuadrangular. Pero la verdad que es un formato divertido, juegas tanto Strokeplay como Matchplay y es una competición divertida de jugar.

P. Cataluña ha tenido nuevas caras en el equipo este año. Como actuaron?

R. Pues muy bien. Teníamos al Darío y Rafa que debutaban este año y desde el principio super integrados con el equipo, en los entrenamientos ya se veía que tienen un nivel espectacular y la competición también los dos hicieron pleno de puntos, no perdieron ningún punto ni en las semis ni en la final, y en el strokeplay también rindieron súper bien los dos.

P. También se hizo énfasis en la juventud del equipo catalán?

R. Bueno, no lo sabía pero supongo que si porque al tener el Darío en el equipo con 12 años quizás la gente cuando ve a un niño piensan que no estará al nivel, pero la verdad es que tiene un nivel espectacular, podría competir contra cualquiera. Para el resto de integrantes del equipo si que somos una selección bastante joven y no teníamos jugadores en edad sénior y eso está bien porque al final a parte de la gente de buen nivel que hay en Cataluña, se ve que está subiendo gente joven que podrán dar guerra  en el presente y en un futuro.

P.  Te gusta el campo de Lleida?

R. Pues sí, es un campo que siempre está muy bien cuidado, no sólo el campo sino las personas que trabajan siempre están muy pendientes que al jugador no le falte nada. Además cuando organizaron el campeonato todo muy bien, todo perfecto.

P. El equipo catalán jugaron  y entrenaron  juntos con antelación al Internacional Cuadrangular?

R. Durante las semanas previas no, pero sí que hacía días que estábamos todos juntos hablando y nos ayudaban y nos dábamos consejos. El día antes de la competición quedamos todos en el campo de Lleida y estuvimos entrenando todo el día diferentes modalidades todos juntos, jugando con diferentes del equipo para irnos  conociendo y creo que fue bien, no hace falta estar mucho tiempo entrenando juntos para este tipo de competición, porque normalmente somos gente que nos conocemos bastante, si el día antes entrenamos y jugamos juntos ya nos va bien.

P. Quedasteis  satisfechos con la ronda Strokeplay?

R. Si mucho. Nuestro objetivo no era de resultado, lo que intentábamos era quedar en primera posición. Y  a medida que íbamos jugando veíamos que todos los integrantes del equipo estaban sacando muy buenas tarjetas y al final un resultado de 33 bajo acumulado del equipo es brutal, quedamos en primera posición. Todo lo que habíamos planeado salió más que bien.

P. La victoria contra Galicia era relativamente cómoda?

R. Si, sobre todo porque llevaban jugadores que hacía poco tiempo que jugaban o que no habían jugado  anteriormente competiciones de este estilo. Entonces les venía todo de nuevo y nosotros éramos un poco más experimentados. Pero jugamos muy bien, no nos confiamos porque al final si te confías a estos niveles cualquier equipo te puede ganar. Salimos a jugar a nuestro nivel y al final fue un resultado un poco abultado, sobre todo por la  inexperiencia de ellos. Con el tiempo irán mejorando y nos darán guerra seguro.P. 

P. Tú y Jordi teníais una dura partida de foursomes contra Damien Ducept y Thierry Gendreau. El equipo francés jugó muy bien?

R. Pues si, no sé si son los mejores del equipo o no, pero al jugar con ellos, si salimos a tope desde el principio. Jordi y yo empezamos con un nivel bastante bueno, y ellos al final nos hicieron 8 birdies en 14 o 15 agujeros .... entonces jugaron súper bien. Los demás jugadores no los conozco mucho tampoco, sólo con lo que jugué el individual y alguien con quien he coincidido alguna vez, pero veías como jugaban y tienen una técnica muy buena, patean súper bien. Si hay que destacar algo sobre todo es el putt que lo tienen muy bueno y nos ganaron el año pasado cuando jugamos en Galicia. Este año sabían que sería un nivel muy alto y así fue. Jugaron muy bien los franceses.

P. Estuviste preocupado en algún momento en la final contra Francia?

R. Pues la verdad es que preocupado no sería la palabra, sino que cuando estás en la final, yo vengo de jugar la final del año pasado que habíamos perdido contra ellos, sales con más tensión, con ganas de intentar dar tu máximo porque sabes que no te perdonarán nada. Antes de salir a jugar los foursomes si que había un poco más de tensión y más concentración, entonces ganamos 3-1. Si que en los individuales intentas, yo salí el primero y salí concentrado igual, pero para intentar hacer el punto rápido y liquidarlo cuanto antes. Pero no sería preocupado la palabra sino concentrado y tensionado de no dejar que se escape nada.

P. Estais orgullosos como equipo de recuperar el Trofeo Cuadrangular Internacional?

R. Si, claro, siempre que vas a jugar un torneo con la selección el objetivo es  ganarlo. Además con los jugadores que tenemos en Cataluña, esta vez fuimos nosotros 8, pero cualquier jugador que hubiera ido, seguro que hubieran competido muy bien. Al final poder ganar era el objetivo con el que veníamos aquí desde el principio. Teníamos la espinita clavada del año pasado de perder, por tanto super orgullosos de todos los jugadores del equipo con un nivel brutal y a ver si podemos seguir ganando la competición los siguientes años.