Newsletters

  Josep Iglesias - Expectant father and runaway winner!

2023 has been quite a year so far for Josep Iglesias. He and his wife welcomed a new son and Josep was a comprehensive victor of the Euskad Open. He tells us more below.

Catalan version

Et va sorprendre guanyar amb tants cops de diferència a Urduña?

La veritat és que si, no m'esperava treure tanta diferència de cops amb el segon classificat. Vaig tenir la sort que em vaig adaptar bé al camp i a base de paciència i forat a forat van acabar entrant els birdies.

El camp estava molt difícil?

Orduña sempre és un camp difícil de jugar i adaptar-se. Són greens molt petits i molt moguts on un putt de birdie et pot costar ràpid un bogui i també un mal bot a green et pot costar fer 5 o 6 cops ràpids ja que el rought era molt exigent. També són distàncies molt més curtes que les que estem habituats ja que hi havien molts forats de 30 a 50 metres i només hi havien 2 o 3 forats on s'adaptaven més a les nostres distàncies.

És un recorregut que coneixes bé?

I tant. Ara feia 4 anys que no i jugava però el 2018 vaig jugar l'europeu amb la selecció catalana on vam quedar segons i ens vam fer un fart de donar-li voltes i el 2019 taambé amb la selecció catalana i vam disputar el 5 nacions on el vàrem guanyar. Però això no treu que el coneixi bé o jo m'adapti a ell perquè com he dit abans qualsevol mal bot et perjudica encara que hagi sigut un bon tir. L'exemple més clar per mi en les meves voltes va ser en el forat 1 que de botar a un pam de forat desde la sortida em va costar un doble bogey.

Aquell 49 de diumenge et devia donar una immensa satisfacció?

Per suposat perquè havia baixat de 50 cops i perquè això volia dir que havia aconseguit fer 3 voltes sota par que aquest era el meu objectiu remarcat des del principi.

Has guanyat tres Opens internacionals. T’agrada el format?

El format està bé. Fa només 9 anys que vaig coneixer aquest esport i tan sols en fa 8 que jugo habitualment i no sé com era el format abans ja que jugo opens desdel 2017 però montat així em sembla perfecte.

Quines són les teves properes ambicions en el Pitch and Putt internacional?

Ara mateix no puc o no sabria que respondre a aquesta pregunta ja que en menys d'una setmana espero ser pare i no sé com afectarà en el meu joc i a la meva vida, però m'agradaria guanyar algun dia l'open de catalunya que és el que em falta ja que només he aconseguit quedar 3er en dos ocasions i també em poso com a objectiu jugar algun dia la copa del món amb la selecció catalana.

Penses que jugaràs el Quadrangular International aquest any?

Com he dit abans no puc pensar això en 1 mes vista per la situació en la que em trobaré, però per suposat que m'agradaria tot i que la vuitena posició que és l'última que dona dret a entrar a la selecció la tinc a 98 punts a falta de 3 proves. La sort és que tinc bons descarts però amb el nivell que hi ha actualment a catalunya serà molt difícil.

 

Spanish versión

• ¿Te sorprendió ganar con tantos golpes de diferencia en Urduña?

La verdad es que sí, no esperaba sacar tanta diferencia de golpes con el segundo clasificado. Tuve la suerte de que me adapté bien al campo y a base de paciencia y hoyo a hoyo acabaron entrando los birdies.

• ¿El campo estaba muy difícil?

Orduña es siempre un campo difícil de jugar y adaptarse. Son greens muy pequeños y muy movidos donde un putt de birdie te puede costar rápido un bogey y también un mal bote a green te puede costar hacer 5 o 6 golpes ya que el rought era muy exigente. También son distancias mucho más cortas que las que estamos habituados ya que había muchos hoyos de 30 a 50 metros y sólo había 2 o 3 hoyos en los que se adaptaban más a nuestras distancias.

• ¿Es un recorrido que conoces bien?

Si. Ahora hacía 4 años que no jugaba pero en 2018 jugué el europeo con la selección catalana donde quedamos segundos y nos hicimos un harto de darle vueltas y en 2019 también con la selección catalana y disputamos el 5 naciones donde lo ganamos. Pero eso no quita que le conozca bien o yo me adapte a él porque como he dicho antes cualquier mal bote te perjudica aunque haya sido un buen tiro. El ejemplo más claro para mí en mis vueltas fue en el hoyo 1 que de saltar a un palmo de agujero desde la salida me costó un doble bogey.

¿Aquel 49 del domingo te debía dar una inmensa satisfacción?

Por supuesto porque había bajado de 50 golpes y porque eso quería decir que había conseguido dar 3 vueltas bajo par que éste era mi objetivo remarcado desde el principio.

Has ganado tres Opens internacionales. ¿Te gusta el formato?

El formato está bien. Hace sólo 9 años que conocí este deporte y tan sólo hace 8 que juego habitualmente y no sé cómo era el formato antes ya que juego opens desde 2017 pero montado así me parece perfecto.

• ¿Cuáles son tus próximas ambiciones en el Pitch and Putt internacional?

Ahora mismo no puedo o no sabría que responder a esta pregunta ya que en menos de una semana espero ser padre y no sé cómo afectará a mi juego y a mi vida, pero me gustaría ganar algún día el Open de Cataluña que es lo que me falta ya que sólo he logrado quedar 3er en dos ocasiones y también me pongo como objetivo jugar algún día la copa del mundo con la selección catalana.

• ¿Crees que jugarás el Quadrangular International este año?

Como he dicho antes no puedo pensar esto en 1 mes vista por la situación en la que me encontraré, pero por supuesto que me gustaría aunque la octava posición que es la última que da derecho a entrar en la selección la tengo en 98 puntos por falta de 3 pruebas. La suerte es que tengo buenos descartes pero con el nivel que existe actualmente en Cataluña será muy difícil.

English version

Were you surprised to win by so many strokes at Urduna?

The truth is that yes, I did not expect to get such a difference in strokes with the second place. I was lucky that I adapted well to the course and based on patience and hole by hole the birdies ended up coming in.

Was the course playing very difficult?

Orduña is always a difficult course to play and adapt to. They are very small and very complicated greens where a birdie putt can quickly cost you a bogey and also a bad putt on the green can cost you 5 or 6 quick shots as the rough was very demanding. They are also much shorter distances than we are used to as there were many holes from 30 to 50 meters and there were only 2 or 3 holes where they suited our distances better.

• Is it a course you know well?

Of course. I haven't played for 4 years now, but in 2018 I played in the European Championship with the Catalan national team where we finished second and we had enough of playing around and in 2019 also with the Catalan national team and we competed in the 5 Nations where we won it. But that doesn't mean that I know it well or that I adapt to it because, as I said before, any bad shot hurts you even if it was a good shot. The clearest example for me in my rounds was on hole 1 that hitting a fairway from the tee cost me a double bogey.

That 49 on Sunday must have given you immense satisfaction?

Of course because I had dropped 50 strokes and because that meant I had managed to do 3 rounds under par that was my stated objective from the start.

You have won three international Opens. Do you enjoy the format?

The format is fine. It's only been 9 years since I got to know this sport and it's only been 8 years that I've been playing regularly and I don't know what the format was like before since I've been playing opens since 2017 but set up like this it seems perfect to me.

What are your next ambitions in international Pitch and Putt?

Right now I can't or wouldn't know how to answer this question since in less than a week I expect to be a father and I don't know how it will affect my game and my life, but I would like to one day win the Catalan Open that it's what I'm missing since I've only managed to finish 3rd on two occasions and I also set myself the goal of one day playing in the World Cup with the Catalan national team.

• Are you playing in the Quadrangular International this year?

As I said before, I can't think about this in 1 month given the situation I'll be in, but of course I would like to, even though the eighth position, which is the last one that gives me the right to enter the national team, is in 98 points with 3 tests to go. The luck is that I have good discards but with the current level in Catalonia it will be very difficult.