Newsletters

  Josep Iglesias & Ángel Navarro - Initial visitors to win

Joesp Iglesias is one half of the first non-Andorran duo to emerge victorious at the Andorra International Pairs. On behalf of himself and partner Ángel Navarro, Josep kindly explained to fippa.org how they attained this milestone.

fippa.org (Q.): How proud are you of your win at the Andorra Pairs?

Josep Iglesias (A.)The truth is that we are very proud as we did not expect it, although the previous year we were just one stroke away from victory.

Q. How much did you draw from your experience of winning the Five Nations with Catalonia in 2019?

A. It helped me to remove the thorn stuck from the previous year in the European Championship and recover from the nerves I experienced on my international debut. By now I have already have had three outings with the national team and that has made me grow a lot as a player and as a person.

Q. You clearly like Andorra and the Andorra Pitch and Putt courses. What is it’s/their particular appeal?

A. The distances, the technique and the precision of the Xixerella course. And as for Ordino, the environment with the spectacular views and greens are very similar to ours.

Q. What were the key factors contributing to your 2021 victory?

A. The experience of the previous year and that with Ángel we understand each other perfectly. 

Q. Did the weather delay affect your plans?

A. The truth is that it made us change our plans quite a bit since we lost a lot of time waiting to see if the afternoon foursome round was to be played or not, although seeing the storm that fell, we were grateful that it was suspended!

Q. How was your game during the competition?

A. In the Greensome mode I started playing spectacular from tee to green while Ángel putted very well and at hole 9 we were already -6. But then the rain started and we didn't make another birdie. In Sunday's Fourball round Ángel Navarro came out carrying the weight for the bulk of the round, since I was not comfortable with the putter and, on the other hand, he was full of birdies again.

Q. Were you aware during the final round of how well Pau Perez and Ramon Armengol were playing?

A. We were not aware of their good round since when we finished the 18th hole everyone congratulated us on the victory. But when we got to the clubhouse we found out that we only led by two strokes and they had three holes left. They made us suffer until the end !!  

Q. Will you play in the forthcoming Pairs Events at Ourense and at Sant Cebria?

We were looking at playing in Ourense but it is impossible since it coincides with the Catalan Couples Championship. And as for Sant Cebrià, obviously I will play with  Ángel since it is our own and it is where we hold the Catalan record with -16. Also, it is the first time that we are going to play the International Pairs together, since we both played before with other couples and last year we had planned to play together, but Covid prevented it.

Versió en català

Esteu orgullosos per la  victòria a l’Andorra Pairs?

- La veritat estem molt orgullosos ja que no ens ho esperàvem tot i que l'any anterior ens vam quedar a tan sols un cop de la victòria.

Quant et va aportar l’experiència de guanyar el Cinc Nacions amb Catalunya el 2019?

- Em va aportar treure'm l'espina clavada de l'any anterior a l'europeu i treure'm els nervis del primer debut ja que ara ja tinc 3 convocatòries amb la selecció que m'han fet créixer molt com a jugador i com a persona.

• Queda  clar que us agraden Andorra i els camps  de Pitch and Putt  d’Andorra. Quin és el seu atractiu particular?

- Les distàncies, la tècnica i la precisió pel que fa al camp de la Xixerella. I pel que fa Ordino, l'entorn amb les espectaculars vistes i que els greens són molt similars als nostres.

• Quins van ser els factors clau que van contribuir a la vostra victòria el 2021?

- L'experiència de l'any anterior i que amb l'Àngel ens entenem a la perfecció.

El retard meteorològic va afectar els vostres plans?

- La veritat és que ens va fer canviar bastant els plans ja que vam perdre bastant de temps esperant per si es jugava o no es jugava la volta foursome de la tarda tot i que veient la tormenta que va caure, vam agrair que es suspengués.

Com va ser el vostre joc durant la competició?

- En la modalitat greensome vaig començar jugant espectacular de tee a Green on l'Àngel va patejar molt bé i en el forat 9 ja anàvem -6. Però després va començar la pluja i no vam fer cap més birdie. En la volta Fourball del diumenge l'Àngel Navarro es va sortir portant el pes de casi tota la partida ja que jo amb el putt no estava còmode i ell en canvi estava pletòric tornant a fer 6 birdies.

Vau ser conscients durant la ronda final del bon joc de Pau Pérez i Ramon Armengol?

- No vam ser conscients del seu bon joc ja que quan acabem el forat 18 tothom ens felicita per la victòria i quan arribem a la casa club ens assabentem que els teníem a només 2 cops i els hi quedaven 3 forats. Ens van fer patir fins el final!!

Voleu jugar als propers esdeveniments de parelles a Ourense i a Sant Cebrià?

- A Ourense ens ho vam estar mirant però ens és impossible ja que coincideix amb el Campionat de Catalunya de Parelles. I pel que fa a Sant Cebrià evidentment que jugaré amb l'Àngel ja que és el nostre camp i és on tenim el record de Catalunya amb -16 i a més, és la primera vegada que jugarem junts l'International Pairs,  ja que els dos abans jugàvem amb altres parelles i l'any passat que havíem de jugar junts, el covid ho va impedir.

Versión en Español

¿Estáis orgullosos por la victoria en el Andorra Pairs?

- La verdad estamos muy orgullosos ya que no nos lo esperábamos aunque el año anterior nos quedamos a tan sólo un golpe de la victoria.

¿Cuanto te aportó la experiencia de ganar el Cinco Naciones con Cataluña en 2019?

- Me aportó sacarme la espina clavada del año anterior en el Europeo y quitarme los nervios del primer debut ya que ahora ya tengo 3 convocatorias con la selección que me han hecho crecer mucho como jugador y como persona.

Queda claro que le gustan Andorra y los campos de Pitch and Putt de Andorra. ¿Cuál es su atractivo particular?

- Las distancias, la técnica y la precisión en cuanto al campo de la Xixerella. Y en cuanto Ordino, el entorno con las espectaculares vistas y que los greens son muy similares a los nuestros.

¿Cuáles fueron los factores clave que contribuyeron a su victoria en el 2021?

- La experiencia del año anterior y que con Ángel nos entendemos a la perfección.

¿El retraso meteorológico afectó sus planes?

- La verdad es que nos hizo cambiar bastante los planes ya que perdimos bastante tiempo esperando por si se jugaba o no se jugaba la vuelta foursome de la tarde, aunque viendo la tormenta que cayó, agradecimos que se suspendiera.

¿Cómo fue su juego durante la competición?

- En la modalidad Greensome empecé jugando espectacular de tee a Green donde Ángel pateaba muy bien y en el hoyo 9 ya íbamos -6. Pero después comenzó la lluvia y no hicimos otros birdie. En la vuelta Fourball del domingo Ángel Navarro se salió llevando el peso de casi toda la vuelta ya que yo con el putt no estaba cómodo y él en cambio estaba pletórico volviendo a hacer 6 birdies.

¿Fuisteis conscientes durante la ronda final del buen juego de Pau Pérez y Ramon Armengol?

- No fuimos conscientes de su buen juego ya que cuando acabamos el hoyo 18 todo el mundo nos felicita por la victoria y cuando llegamos a la casa club nos enteramos de que los teníamos a sólo 2 golpes y les quedaban 3 hoyos. Nos hicieron sufrir hasta el final !!

¿Desea jugar los próximos eventos de parejas en Ourense y en Sant Cebrià?

- En Ourense nos lo estuvimos mirando pero nos es imposible ya que coincide con el Campeonato de Cataluña de Parejas. Y en cuanto a Sant Cebrià evidentemente que jugaré con el Ángel ya que es nuestro campo y es donde tenemos el record de Cataluña con -16 y además, es la primera vez que vamos a jugar juntos el International Pairs, ya que los dos antes jugábamos con otras parejas y el año pasado que teníamos que jugar juntos, el Covid lo impidió.